Դատական ներկայացուցչություն բոլոր ատյանի դատարաններում

 • •Շահերի ներկայացում ՀՀ-ում գործող բոլոր դատարաններում,
 • •Հայցադիմումների, դիմումների, հայցադիմումի պատասխանների, առարկությունների, միջնորդությունների և այլ փաստաթղթերի կազմում և դրանց ներկայացում դատարան
 • •Վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների, բողոքի պատասխանների կազմում և ներկայացում դատարան
 • •ՀՀ Սահմանադրական դատարան ներկայացվող դիմումների կազմում,
 • •Դատավարության հետ կապված՝ շահերի ներկայացում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատավարության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և ապացույցների հավաքագրում,
 • •Անհրաժեշտ այլ դատավարական գործողությունների կատարում:

Իրավաբանական խորհրդատվություն

 • •Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բանավոր և գրավոր խորհրդատվություն հետևյալ ոլորտներում
 • -Գույքային իրավունքներ
 • -Ոչ գույքային իրավունքներ
 • -Օգտագործման իրավունք,
 • -Տիրապետման իրավունք,
 • -Գրավի իրավունք,
 • -Գործարքի անվավերություն,
 • -Աշխատանքային իրավունք,
 • -Պայմանագրային իրավունք,
 • -Ժառանգության իրավունք,
 • -Ամուսնաընտանեկան իրավունք,
 • -Մտավոր սեփականության իրավունք,
 • -Սեփականության իրավունք,
 • -Կատարողական վարույթ,
 • -Կորպորատիվ իրավունք,
 • -Վարչական իրավունք,
 • -Հարկային իրավունք,
 • -Մաքսային իրավունք,
 • -Պարտքերի հավաքագրում և գումարների բռանագանձում,
 • -Սնանկությանն առնչվող հարցեր,
 • -Միգրացիոն խնդիրներ,
 • -ցանկացած այլ Հեղինակային իրավունք քաղաքացիաիրավական և վարչաիրավական հարցեր,
 • -Էլեկտրոնային հաղորդակցության իրավունք:

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գանգատների կազմում

 • -Քաղաքացիական գործերով,
 • -Քրեական գործերով,
 • -Վարչական գործերով:

Կատարողական վարույթ

 • -Կատարողական վարույթի ընթացքում ներկայացուցչություն,
 • -Դատական ակտի կատարման եղանակը, կարգը փոփոխելը,
 • -Դատական ակտի կատարումը հետաձգելը կամ տարաժամկետելը,
 • -Վճռի շրջադարձ կատարելը,
 • -Կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված ժամկետը վերականգնելը,
 • -Կատարողական թերթը պարզաբանելը,
 • -Հարկադիր կատարողի գործողությունների ( անգործության), որոշումների բողոքարկում վերադասության կարգով,
 • -Հարկադիր կատարողի գործողությունների (անգործության), որոշումների բողոքարկում դատական կարգով,
 • -Գույքն արգելանքից հանելու համար անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում և փաստաթղթերի կազմում:
Call Now ButtonԶանգահարել